Muskmyr

Flugblomster

Muskmyr är en stor agmyr som ligger i en grund sänka vid Sundrealvret. Här finns mycket att upptäcka oavsett om du vill skåda fåglar, titta på växter eller bara ha en trevlig picnic i det gröna.

Muskmyr är fattig på häckande fåglar men lockar ändå varje år till sig hundratals fågelskådare från hela landet. Även botanister och trollsländeentusiaster får stort utbyte av ett besök i Muskmyr naturreservat. I myrens utkanter finns några mindre klarvattenområden som kallas randträsk. Själva myrviddens vegetation domineras helt av ag med inslag av tråd- och bunkestarr, säv och vass. I den södra delen finns en del videbuskage.

Växter
På strandängarna runt myren växer bland annat tätört, majviva, kärrlilja och orkidéer som ängsnycklar, brudsporre, flugblomster och kärrknipprot. På de
omgivande alvarmarkerna hittar du bland annat backtimjan, fältsippa, tulkört, liten sandlilja, praktbrunört, alvarglim, gotlandssolvända och kalknarv.

Fåglar
Fågellivet i Muskmyr är inte speciellt rikt jämfört med omgivande områden, men där finns ett fågeltorn där du har god uppsikt över myren. Till myrens häckfåglar hör bland annat trana och brun kärrhök. Speciellt under sensommaren och hösten ser du ofta rovfåglar som ormvråk, sparvhök, duvhök, lärkfalk, tornfalk, havsörn och kungsörn jaga över de omgivande alvarmarkerna. Och en riktigt lyckad dag kan du få se upp till ett drygt dussin rovfågelarter!

Naturstig
Ett bra sätt att bekanta sig med reservatet är att gå den knappt 4 kilometer långa naturstig som löper medsols runt myren. Promenaden kan göras på mindre än två timmar men ta gärna längre tid på dig, för det finns mycket att se under vandringen. Längs stigen finns stationer med skyltar med lite information om vad som finns att se på dessa platser.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och platser
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta
 • gräva upp eller plocka hela eller delar av levande eller döda växter, samt att ta frö
 • samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar, kräldjur eller groddjur
 • medvetet störa djurlivet
 • medföra hund utan koppel
 • använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt
 • göra upp eld
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000
Skyddsår: 1985
Socken: Sundre
Karaktär: Agmyr
Areal: 102 hektar
Markägare: Privat/Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Muskmyr ligger intill vägen mellan Burgsvik och Hoburgen, strax norr om Sundre kyrka.