Mölnermyr

Mölner myr

Mölnermyr ligger sydväst om Rute kyrka och norr om väg 148. Det här 670 hektar stora reservatet är mycket varierat och omfattar inte bara våtmarker av olika slag utan även alvarmarker och gammal, betespräglad barrskog.

Den östra delen av Mölnermyr – Mölnerbunkar – är kanske det vackraste rikkärret på Gotland. Mölnermyr är Gotlands största myr som inte påverkats hydrologiskt av mänskligt arbete. Myrens västra del utgörs av en agmyr, medan den östra, Mölnerbunkar, utgör ett av Gotlands största sammanhängande källmyrområden. Den dominerande växten här är halvgräset axag, men du hittar även arter som brudsporre, luktsporre, kärrknipprot, sumpnycklar, ängsnycklar, kärrlilja och majviva. Här finns också en av Gotlands rikaste förekomster av brun ögontröst.

Alvarmarker
Myren omges bland annat av alvarmarker av olika slag – hällmarker,grusalvar och vätar. På hällmarkerna finns omfattande spricksystem i form av karster, och i reservatet finns flera slukhål. På grusalvaren bildas ibland vackert utbildade uppfrysningsfenomen i form av sexkantiga polygoner, så kallad polygonmark.

Åldrig skog
I naturreservatet finns också ett stort sammanhängande område där kalkstenen överlagras av jordarten moränmärgel. Jordtäcket har här gett förutsättningar för ett tätare och mer högvuxet trädskikt. Skogen domineras av tall med inslag av gran och en del ek och oxel.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp öppen eld annat än på anvisad plats. Fältkök får användas.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Blom- svamp- och bärplockning för eget behov är tillåtet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Fleringe och Rute
Karaktär: Mosaik
Areal: 672 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Mölner myr ligger 5,8 km nordost om Lärbro kyrka och 1,6 km väster om Rute kyrka.