Storhagen

Storhagen

I Storhagen har naturen tagit revansch. Här har gamla ängs- och betesmarker vuxit igen och skapat en trolsk skog med höga naturvärden och fina upplevelser.

Storhagen är ett litet men mycket varierat skogsreservat. Östra delen av området täcks av gammal och tät grandominerad barrskog med många träd på över 150 år. Skogen har använts som betesmark under hundratals år och man har bedrivit ett försiktigt skogsbruk. Detta har gett upphov till en rik flora. Här hittar du även ett stort antal ovanliga svampar som spindelskivlingar och taggsvampar.

Hasselbuskar och lövträd
I reservatets östra del finns också en hassellund med stora hasselbuketter som troligen är mycket gamla. En bäck, Anerån, rinner igenom reservatet i nord-sydlig riktning. Lövinslaget ökar ju längre västerut du kommer. Längst i väster finns senvuxen ask, äldre ekar och hassel samt aspar. I denna del av reservatet finns också några äldre husgrunder. Kring husgrunderna växer det ovanliga gräset strävlosta samt andra lundväxter som underviol, hässlebrodd och långsvingel.

Vandringsstig
En 2,5 kilometer lång vandringsstig löper genom reservatet.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten
 • framföra motordrivet fordon
 • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsla spår eller att göra inskrift
 • göra upp öppen eld. Fältkök eller medhavd grill får dock användas
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande
 • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Socken: Othem
Karaktär: Blandskog
Areal: ca 26 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Storhagen ligger ca 3 km väster om Slite samhälle.