Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gerum prästänge

Gerum prästänge

Naturreservatet är ett mycket fint exempel på en gotländsk äng med glest stående lövträd. Ängen har skötts på traditionellt sätt med årlig fagning och slåtter under flera århundraden.

Den kontinuerliga skötseln av prästänget har gynnat en lång rad arter. I änget kan man hitta växter och svampar som är mycket sällsynta på andra håll idag. Här finns exempelvis den ytterst sällsynta växten svensk ögontröst.

I naturreservatet ingår även ett område med ädellövskog där det finns grova ekar, hassel och död ved. Träden är gamla och knotiga med spår från gamla tiders skörd av löv och grenar.

Det är en vacker plats att besöka, framförallt under vårens blomsterprakt. Ängsmarken är känslig för tramp och därför kommer besökare att hänvisas till en vandringsstig som ska anläggas i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • plocka rödlistade svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Gerum
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 7,5 hektar
Markägare: Visby stift
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Gerum prästänge ligger 1,3 km sydväst om Gerum kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss