Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Langmyrskog

Langmyrskog. Foto:Stellan Hedgren

Langmyr är reservatets största agmyr.

Langmyrskog ligger precis intill vägen mellan Kräklingbo kyrka och Katthammarsvik och cirka 3,5 kilometer från Kräklingbo kyrka. Liksom i det större grannreservatet Uppstaig består naturen huvudsakligen av gammal barrskog med insprängda våtmarker.

Langmyrskog utgörs av ett cirka 44 hektar stort område med en mosaik av gles och betespräglad barrblandskog, tätare sumpskogar, helt öppna hällmarker samt agmyrar (varav Langmyr i reservatets nordöstra hörn är den största). Många av områdets tallar och granar är 150-200 år gamla. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, lågor. Dessa utgör värdefulla livsmiljöer för bland annat många arter vedlevande insekter.

På de öppnare markerna domineras kärlväxtfloran av betesgynnade arter som tulkört, backtimjan och praktbrunört. Området har en rik svampflora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Kräklingbo
Karaktär: Barrskog
Areal: 44 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Langmyrskog ligger omedelbart norr om vägen mellan Kräklingbo och Östergarn, 3,6 km öster om Kräklingbo kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss