Langmyrskog

Langmyrskog. Foto:Stellan Hedgren

Langmyr är reservatets största agmyr.

Langmyrskog ligger precis intill vägen mellan Kräklingbo kyrka och Katthammarsvik och cirka 3,5 kilometer från Kräklingbo kyrka. Liksom i det större grannreservatet Uppstaig består naturen huvudsakligen av gammal barrskog med insprängda våtmarker.

Langmyrskog utgörs av ett cirka 44 hektar stort område med en mosaik av gles och betespräglad barrblandskog, tätare sumpskogar, helt öppna hällmarker samt agmyrar (varav Langmyr i reservatets nordöstra hörn är den största). Många av områdets tallar och granar är 150-200 år gamla. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, lågor. Dessa utgör värdefulla livsmiljöer för bland annat många arter vedlevande insekter.

Växter och svampar
På de öppnare markerna domineras kärlväxtfloran av betesgynnade arter som tulkört, backtimjan och praktbrunört. Området har en rik svampflora.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Kräklingbo
Karaktär: Barrskog
Areal: 44 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Langmyrskog ligger omedelbart norr om vägen mellan Kräklingbo och Östergarn, 3,6 km öster om Kräklingbo kyrka.