Bungenäs

Bungenäs

Bungenäs naturreservat ligger 3 kilometer från Fårösund samhälle, därifrån tar du dig till reservatet på bara några minuter. Från parkeringen stiger du rakt in i en gammelskog med höga naturvärden och en 700 meter lång stig ner till stranden. Om du har möjlighet att ta med matsäck till stranden så gör det! Vyn över sundet är mycket vacker, särskilt i tidig morgonsol.

Bungenäs naturreservat består av gammal barrskog som skötts varsamt i århundraden. Under träden växer olika arter mossor, ormbunkar som örnbräken och örter som blåbär, vitpyrola, skogsfibbla, skogssallat, tvåblad och vit skogslilja. I nordost finns ett område dominerat av gammal grovvuxen hassel som står på en gammal strandvall av klappersten. Vanliga växter här är bland annat vitsippa, liljekonvalj, sårläka och nästrot. På hasselbuskarna har man påträffa flera sällsynta lavar.

Mellan den norra delen av skogen och Fårösund löper ett cirka 100 meter brett stråk med både fuktsänkor och torrare ryggar av strandgrus. Denna öppna strandmark hyser en imponerande artrik flora. Vad sägs om gullviva, blodnäva, höskallra, prästkrage, rödklint, äkta johannesört, backklöver, kustarun, samt orkidéer som brudsporre, grönvit nattviol, kärrknipprot och salepsrot. Här kan man också hitta de på Gotland ovanliga växterna tidig ängsgentiana och kärrvial. Nära stranden, mellan strandvallarna, finns ett långsträckt och mycket artrikt källkärr. Där växer orkidéer som ängs-, sump- och jungfru Marie nycklar. En bit upp från den södra delen av strandängen finns en öppen torrbacke där det bland annat finns ett litet bestånd av den sällsynta kranssalvian. Här är det också gott om nicktistel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • gräva upp växter eller växtdelar,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2006
Socken: Bunge
Karaktär: Gammal barrskog och strandäng
Areal: 56 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Bungenäs ligger ca 2,3 km sydost om Fårösund.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss