Sigdes

Sigdes

Naturreservatet Sigdes ligger en kilometer nordväst om Burs kyrka. Här kan du vandra i riktigt gammal tallskog och möta betande får.

Reservatet har bildats för att skydda ett område med gammal tallskog på sandig mark. Tallarna har en ålder av 150-250 år och är grova och spärrgreniga. På de riktigt gamla tallarna hittar du spår av sällsynta insekter och bohål av hackspettar i träd som rötats av tallticka. Naturskogselement som lågor, torrakor, rotvältor och gamla spärrgreniga träd förekommer spritt i hela området. För att området ska kunna behålla sina naturvärden och naturskogsliknande karaktär behövs kontinuerlig skötsel i form av röjning och bete, och reservatet betas nu av får.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Burs
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: 17 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sigdes ligger 1,3 km nordväst om Burs k:a, intill vägen mot Lye.