Hägsarve kärräng

Hägsarve kärräng

Hägsarve kärräng är en dryg hektar stor sankäng som liksom närliggande reservaten Krakvät och Sävvät utgör växtplats för den sällsynta orkidén kärrnycklar. Kärrnycklar är en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland.

Kärrnycklar
Kärrnycklar är en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland och blommar under senare hälften av juni och början av juli.

Växter
Vegetationen i Hägsarve kärrängens vegetation domineras dock av gräs och halvgräs som blåtåtel, älväxing, ängsstarr och hirsstarr. Andra vanliga växter på den öppna sankängen är klöverärt, blodrot, gåsört, majviva, ängsvädd, rödklint och krissla samt orkidéer som johannesnycklar, ängsnycklar, nattviol och kärrknipprot.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • tälta,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Hablingbo
Karaktär: Våtmark
Areal: 3 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: 
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hägsarve kärräng ligger ca 5 km sydväst om Hablingbo k:a; nås lättast via den raka grusväg som utgår från Hablingbo.