Slite skärgård

Ön ytterholmen i naturreservatet Slite skärgård.

Ytterholmen är en del av Slite skärgård. En 300 meter bred och 600 meter lång ö med bland annat flera höga raukar.

Naturreservatet Slite skärgård är ett stort naturreservat på över 6000 hektar som till största delen består av vatten. Slite skärgård är gotlands enda område med skärgårdskaraktär och här finns höga naturvärden både i vattnet och på land.

Slite skärgård är ett tillgängligt men ändå relativt orört område med låg grad av bebyggelse som har ett stort värde för friluftslivet. Äldre anläggningar som till exempel kajen på ön Fjaugen och de gamla fiskebodarna, som är öppna för övernattning, skapar tillgänglighet för besökare som kommer med båt eller kajak.

Det rika fågellivet, många kulturlämningar från såväl kalkbrytning, fiske som sjöfart och typiska geologiska formationer som raukar, strandsporrar och strandvallar gör området intressant att besöka.

Även under vattenytan är förutsättningarna goda för ett artrikt marint liv. Bottenstrukturen är mosaiklikanade och påverkas i olika grad av strömmar och vågor, vilket gör att det finns en stor variationsrikedom med ålgräsängar, blåstångsbälten och musselbankar.

Reservatet innehåller också flera flacka strandängar, bland annat på Asunden och Klasen. På vår och försommar lägger många fåglar sina ägg i markvegetationen. Som besökare är det då bra att tänka på att bara gå på anvisade stigar och vägar, för att värna om fåglarnas bon och ägg.

Reservatets olika öar

I naturreservatet Slite skärgård finns ett tiotal olika stora öar varav två med landförbindelse. En del består av strandvallar och raukar, andra har betats under lång tid vilket skapat strandängar och kalkgräsmarker. Många olika fåglar håller till på öarna, framförallt häckande sjöfågel.

Asunden

Asunden har varit en skyddad ö på ett eller annat sätt sedan 1931 men ingår nu, sedan 2021, i det större reservatet Slite skärgård. Här finns bland annat ett av Gotlands vackraste raukområden, beläget i den nordöstra delen av ön. Många av raukarna är både höga och har fantasieggande former. Här finns utöver raukarna även en rik flora med bland annat strandkål och luddvedel och ett mycket rikt fågelliv på strandängarna på öns nordvästra del. Ön nås via skyltad grusväg från Vägume.

Ytterholmen

Ytterholmen är en cirka 600 meter lång och 300 meter bred ö belägen drygt 500 meter utanför S:t Olofsholm. Öns högsta delar når lite mer än 15 meter över havet. I norr och väster är öns stränder branta och delvis klintartade. Mot söder och öster sluttar stranden mer flackt ned mot vattnet. Ön är till stora delar täckt av vallar av strandklapper. Här och var sticker dock berggrunden upp som oregelbundet formade revkalkpartier. Och framför allt i nordost och söder står flera höga raukar.

Reveln

Reveln är en två hektar stor ansamling av skär belägen i den östra delen av Vägumeviken som varit skyddad som fågelskyddsområde sedan 1966. Det är förbjudet att vistas på Reveln under tiden 15 mars-30 juni.

Furilden

Ön Furilden är starkt präglad av lång beteshävd. Den södra udden av Furilden ingår i reservatet och här finns gammalskog, klappersten och slingrande grusvägar.

Övriga öar

Utöver ovanstående öar finns flertalet både mindre och större öar i naturreservatet. Bland dessa finner vi Grunnet, Majgu, Penden, Lörgeholm, Hojskär, Skenalden, Kitteln, Storgraut, Lillgraut, Fjaugen och Klasen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • under tidsperioden 15 mars till 30 juni beträda Reveln (Rävlen)
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, block, raukar, jord, sten eller bottensediment
 • förflytta eller bortföra block, sten eller fossil exempelvis genom att bygga höga stentorn
 • klättra i eller skada boträd eller bobuske, uppehålla sig nära fågelbo, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa fågel- och djurlivet
 • avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske
 • under längre tid än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga, kaj eller annan plats
 • framföra vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost med undantag för passage genom reservatet på kortast möjliga sträcka till och från hamn
 • göra upp eld eller använda grill annat än på grillplatser iordningställda av förvaltaren, eller platser där växtlighet eller bergrund inte kan skadas, till exempel i strandgrus nära vattnet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur under perioden 1 mars - 31 oktober

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

 • använda landområden för organiserade tävlingar, träningar, lägerverksamhet eller liknande som omfattar sällskap större än 20 personer
 • använda vattenområden för organiserade tävlingar, träningar, lägerverksamhet eller liknande som omfattar sällskap större än 50 personer

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2021
Socken: Othem/Hellvi/Rute
Karaktär: Skärgård
Areal: 6 323 hektar varav 368 hektar land och 5954 hektar vatten
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat