Västlands

Västlands

Naturreservatet Västlands omfattar den mellersta delen av det stråk av agmyrar som löper innanför kusten sydväst om sjön Mjölhatteträsk.

Detta drygt 40 hektar stora naturreservat består dock inte bara av våtmark utan innehåller också en mosaik av skog, alvarmarker och gamla åkrar. Skogen domineras av tall och björk och har delvis karaktären av sumpskog. Den nordvästra delen av reservatet består av ett öppet alvarområde, där floran domineras av växter som vit- och gulmåra, backtimjan, axveronika, S:t Pers nycklar, johannesört och tulkört. Framför allt i den södra delen av reservatet vittnar ett flertal stenmurar (vastar) och odlingsrösen om gångna tiders odlarmöda. Naturreservatet nås lättast från den grusväg som går norrut från Västlands gård.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra eller parkera motordrivet fordon utanför anvisad väg och parkeringsplats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000
Socken: Vamlingbo
Karaktär: Agmyr, mosaik
Areal: 40 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Västlands ligger 1 km norr om Västlands gård i Vamlingbo socken.