Millumträsk

Millumträsk

Reservatet omfattar ett 23 hektar stort gungflyområde beläget intill den djupa kanal som avvattnar den numera nästan helt utdikade Elinghemsmyr, en gång i tiden en av Gotlands största myrar.

Här fanns tidigare en rik förekomst av den sällsynta orkidén gulyxne. Den verkar dock numera ha försvunnit. Den centrala delen av Millumträsk består av kalkbleke, och här växer endast ett fåtal växtarter, till exempel ärtstarr och tagelsäv. Blekeytan omges av mer sluten vegetation av källkärrskaraktär, och här finner man bland annat axag, majviva, storsileshår och tätört. Den trädlösa myrvidden omges på alla sidor av små träddungar eller glesa skogsridåer som ofta har karaktären av en tall-vass-savann. Skogen domineras av tall men har bitvis ett rikt inslag av gran, björk, brakved och en.

Kalkskyende växter
Som en följd av att underlaget utanför själva Millumträsk består av kalkfattig kärrtorv, förekommer här flera kalkskyende och därmed på Gotland sällsynta
växtarter som lopplummer, ullsäv, kråkbär och odon.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka eller gräva upp växter
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Socken:
Tingstäde
Karaktär:
Gungfly
Areal:
 23 hektar
Markägare:
Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Millumträsk ligger drygt 4 km norr om Tingstäde, mitt ute på den numera nästan helt utdikade Elinghemsmyr.