Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Törrvesklint

Kärrlilja

Det här naturreservatet erbjuder fantastisk utsikt över havet, gammal knotig tallskog och intressanta växter.

Naturreservatet Törrvesklint omfattar ett 1,3 kilometer långt avsnitt av den vackra kustklinten norr om Stenkyrkehuk. Klintens höjd varierar här mellan 20 och 30 meter och når sin högsta nivå just vid Törrvesklint, en markant utstickande ”klintnäsa”, från vilken du har en storslagen utsikt. Reservatet är till stor del bevuxet med gammal barrskog dominerad av tall. Många av tallarna är mellan 150 och 200 år gamla, och speciellt de träd som växer närmast havet är påtagligt vindpinade med krökta och vridna stammar. Det finns också gott om död ved i olika former, både stående torrakor och vindfällda lågor. De döda träden erbjuder boplatser för olika fågelarter och värdefulla substrat för många bark- och vedlevande insekter.

En mindre del av sluttningen sydväst om Raudklint utgörs av öppen mark utan träd eller buskar. Området hålls öppet av ett utflöde av kalkrikt grundvatten som silar nerför sluttningen i ett nästan 100 meter brett stråk. Under vår och höst, när tillgången på vatten är god, bildas här bäckar och små vattenfall. Det framträngande grundvattnet har i sluttningens nedre del gett upphov till ett litet källkärr, och här växer bland annat luktsporre och kärrlilja. I sluttningen har också påträffats tre sällsynta mossarter: forsmossa, vimpelmossa och trumpetdvärgmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Kustklint
Areal: 37 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Törrvesklint ligger vid kusten ca 400 m nordost om Stenkyrkehuk.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss