Bruten

Bruten

Naturreservatet Bruten utgörs av en speciell skogstyp kallad kalkbarrskog. Utmärkande för sådana skogar är bland annat att du hittar många olika arter svampar. Många av dessa är sällsynta och förekommer bara i den här typen av skog.

Skogen
Skogen i reservatet domineras av gran och tall. Träden har olika ålder och har växt långsamt på de tunna jordarna. Att träden växt långsamt kan man se på att barren på granarna är påfallande mörkgröna. Barken är flagig och grenvarven på träden sitter tätt. De här granarna kallas ibland ”kjolgranar”, eftersom grenarna på träden lutar snett nedåt. Granarnas bark är nästan helt täckt av laven gammelgranlav, en lav man bara ser på granar som växer i orörda skogar. Man kan även hitta kattfotslav och havstulpanlav på granar i den fuktiga och skuggiga skogen. Den sällsynta arten trubbig brosklav växer fåtaligt på trädens yttersta grenar.

Svampar och mossor
En vacker klintformation löper genom området och nedanför denna strömmar grundvatten nära markytan vilket skapat en fuktig och kalkrik miljö. Här trivs många olika arter svampar. På den skuggade klinten växer platt fjädermossa på fuktiga lodytor.

Ovanför klinten
I den västra delen av området är marken kargare. Här går revkalkstenen i dagen och marken består av öppna kalkhällar. Träd och buskar står glest, och deras rotsystem följer hällarnas spricksystem. Här växer låga martallar, knotiga enbuskar samt en del bärande buskar som slån och nypon. På de solbelysta hällmarkerna växer blodnäva, axveronika, backtimjan, solvända, fältmalört och getrams.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • göra upp öppen eld,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Socken: Lärbro
Karaktär: Kalkbarrskog
Areal: 36 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Bruten ligger ca 3 km norr om Slite och ca 4 km söder om Lärbro kyrka.