Sävvät

Sävvät

Sävvät består av en typisk Gotländsk våtmark med ag och flera arter av orkidéer samt andra typiska våtmarksväxter.

Naturreservaten Krakvät, Sävvät och Hägsarve kärräng är tre naturreservat nära varandra som alla utgör växtplatser för kärrnycklar, en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland. Kärrnycklar blommar under senare hälften av juni och början av juli. I Sävvät, som ligger uppströms Krakvät och nedströms Hägsarve kärräng, domineras vegetationen av ag, men framför allt i den norra delen finns även öppna gräskärr. Förutom kärrnycklar hittar du här bland annat majviva, ängsvädd, krissla, rödklint, vattenmåra och spikblad.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför den anvisade vägen utmed kanalen,
  • tälta
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka eller gräva upp växter
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Hablingbo
Karaktär: Våtmark
Areal: ca 21 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Sävvät ligger 5,5 km sydväst om Hablingbo k:a och nås lättast från vägen mellan Petes och Nisse.