Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Helges hage

Brakved

Det drygt 20 hektar stora naturreservatet Helges hage ligger lättillgängligt precis intill väg 140 strax söder om nerfarten till Sandhamn. Reservatet är till stor del täckt av betespräglad äldre

barrskog, och här kan du hitta svampar av många olika arter liksom sällsynta gräs.

Skogen i Helges hage utgörs till största delen av äldre tallskog. Inslaget av gran är dock förhållandevis stort, och här finns även lövträd som björk, ask och hassel. Området har en lång skoglig kontinuitet och har länge skötts som en traditionell bondeskog, det vill säga med plockhuggning och skogsbete. Helges hage betades senast på 1960-talet och håller nu på att växa igen. I vissa delar är dock skogsbeteskaraktären fortfarande tydlig.

I Helges hage växer på många ställen de högvuxna och sällsynta gräsen skugglosta och strävlosta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • Föra motordrivet fordon annat än fram till anvisad parkering,
  • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  • göra upp öppen eld.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på annat sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2014
Socken: Eksta
Karaktär: Gammal tallskog
Areal: 20 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Helges hage ligger längs väg 140, ca 3 km nordväst om Eksta kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss