Lilla Mörby

Lauks

Naturreservatet Lilla Mörby (tidigare Lauks) ligger strax nordväst om Lauks gård i Lokrume socken och domineras helt av gammal tät barrskog med tätt mosstäcke och en rikedom på död ved till glädje för många arter svampar, lavar, insekter och fåglar.

Naturreservatet Lilla Mörby består av ett cirka 34 hektar stort område med lövrik gammal barrblandskog. Många av tallarna och granarna är 150-200 år gamla, och skogen har numera karaktären av naturskog. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, lågor, och den döda veden erbjuder livsmiljöer för många arter vedlevande svampar och insekter.

Mossor, lavar, svampar och kärlväxter
Marken i reservatet täcks i stora delar av ett tätt mosstäcke, där den helt dominerande arten är kranshakmossa. På många av de senvuxna granarna hittar man kattfotslav, en lav som visar att det rör sig om ett område med lång skoglig kontinuitet. Området har en rik svampflora. Vanliga örter är bland annat ekorrbär, skogsnäva, sårläka och olika pyrola-arter som björkpyrola. Speciellt i den norra delen av reservatet är gotlandsmåran tämligen vanlig.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur. 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Lokrume
Karaktär: Naturskog
Areal: ca 34 hektar
Markägare: Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lilla Mörby ligger ca 3 km nordost om Lokrume kyrka.