Hajdkvie skog

Hajdkvie skog

Sumpskog med gamla träd belägen på den norra delen av Lojsta haid. Reservatet har en parkeringsplats men inga andra anordningar för friluftslivet.

Hajdkvie skog utgörs av förhållandevis gammal, talldominerad sumpskog. Här finns värdefulla naturskogselement som senvuxna gamla granar och död ved. Sammantaget erbjuder Hajdkvie skog en varierad livsmiljö för bland annat ved- och barklevande insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Större sammanhängande områden med äldre barrsumpskog är numera ovanliga på centrala Gotland, och Hajdkvie skog tillhör de finaste objekten av denna skogstyp på ön.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Hejde
Karaktär: Gammal tallsumpskog
Areal: 48 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hajdkvie skog ligger ca 1 km nordost om naturreservatet Botes källmyr.