Verkegards

Verkegards

Storslagen tallskog, spillkråka och ovanliga skalbaggar är några av särdragen som Verkegards på Fårö bjuder på.

Naturreservatet Verkegards ligger längs väg 699 mellan Broa och Fårö kyrka, och omfattar ett 30 hektar stort skogsområde som är starkt präglat av att det under lång tid nyttjats som betesmark och att all avverkning skett i form av plockhuggning. Många av tallarna i reservatet har en ålder av 200-250 år, och några är ända upp till 300 år gamla. Dessa gamla tallar är mestadels spärrgreniga och har grov skorpbark; pansarbark.

Fåglar och insekter
I många av tallarna har spillkråka hackat ut håligheter, och dessa används nu som boplatser för bland annat skogsduva. Fram till 1950-talet häckade även blåkråka i några av dessa hålträd. Inom området har påträffats flera ovanliga vedlevande skalbaggar, som reliktbock och smedbock.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra eller parkera motordrivet fordon,
  • tälta,
  • plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt skada växter och på träd växande svampar,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medhavd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Fårö
Karaktär: Barrskog
Areal: 29 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Verkegards ligger invid den östra sidan av vägen mellan färjeläget vid Broa och Fårö kyrka, 3,9 km från Broa.