Alvena lindaräng

Entrén till Alvena lindaräng

Entrén till Alvena lindaräng.

Alvena lindaräng är ett naturreservat som under senvåren och försommaren bjuder besökaren på både blomprakt och fågelsång. Änget är också det enda på Gotland där skogslind är det dominerande trädslaget.

Alvena lindaräng, beläget strax öster om Vallstena kyrka, är ett av Gotlands största ännu hävdade ängar. Änget, som utgör en rest av ett fram till mitten av 1800-talet betydligt större område med ängsmark, domineras av en gles lövskog av skogslind, ek, ask och lundalm. Många av lindarna, askarna och almarna är klappade (hamlade).

Växter och svampar
Änget är rikt på örter. Under april-maj lägger man speciellt märke till arter som blåsippa, vitsippa, gulsippa, vätteros, gullviva, vårärt, skogsviol, majsmörblomma och S:t Pers nycklar. Senare blommar ängsvädd, prästkrage, höskallra, svinrot, slåtterfibbla och klasefibbla samtorkidéer som tvåblad, nattviol, skogsnycklar och brudsporre. I änget förekommer också flera sällsynta svampar, bland annat djävulssopp. Den sistnämnda arten har i Sverige bara påträffats på några få platser på Öland och Gotland.

Rikt fågelliv
Ett 20-tal fågelarter häckar inom området. Till de vanligaste hör hålbyggare som halsbands- flugsnappare, kaja, stare, talgoxe och blåmes.

Husgrunder och stensträngar
När man vandrar runt i Alvena lindaräng kan man knappast undgå att lägga märke till alla de stensättningar av olika slag som finns i änget. Dessa är lämningar efter den bebyggelse och de hägnader som fanns här under äldre järnålder för cirka 2000 år sedan.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • göra upp eld
 • framföra cykel eller motorfordon innanför ängets bandtun
 • parkera annat än på anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att t.ex. gräva upp växter.
 • plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller svampar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dyl.
 • rida
 • spela fotboll och utöva andra spel. Traditionella gotländska lekar får utövas på anvisad plats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980 
Socken: Vallstena
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 6 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Alvena lindaräng ligger ca 450 m öster om Vallstena k:a, infartsväg mot änget strax norr om kyrkan