Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alvena lindaräng

Entrén till Alvena lindaräng

Entrén till Alvena lindaräng.

Alvena lindaräng är ett naturreservat som under senvåren och försommaren bjuder besökaren på både blomprakt och fågelsång. Änget är också det enda på Gotland där skogslind är det dominerande trädslaget.

Alvena lindaräng, beläget strax öster om Vallstena kyrka, är ett av Gotlands största ännu hävdade ängar. Änget, som utgör en rest av ett fram till mitten av 1800-talet betydligt större område med ängsmark, domineras av en gles lövskog av skogslind, ek, ask och lundalm. Många av lindarna, askarna och almarna är klappade (hamlade).

Änget är rikt på örter. Under april-maj lägger man speciellt märke till arter som blåsippa, vitsippa, gulsippa, vätteros, gullviva, vårärt, skogsviol, majsmörblomma och S:t Pers nycklar. Senare blommar ängsvädd, prästkrage, höskallra, svinrot, slåtterfibbla och klasefibbla samt orkidéer som tvåblad, nattviol, skogsnycklar och brudsporre. I änget förekommer också flera sällsynta svampar, bland annat djävulssopp. Den sistnämnda arten har i Sverige bara påträffats på några få platser på Öland och Gotland.

Området har ett rikt fågelliv med ett 20-tal häckande fågelarter. Till de vanligaste hör hålbyggare som halsbandsflugsnappare, kaja, stare, talgoxe och blåmes.

När man vandrar runt i Alvena lindaräng kan man knappast undgå att lägga märke till alla de stensättningar av olika slag som finns i änget. Dessa är lämningar efter den bebyggelse och de hägnader som fanns här under äldre järnålder för cirka 2000 år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • göra upp eld
 • framföra cykel eller motorfordon innanför ängets bandtun
 • parkera annat än på anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att t.ex. gräva upp växter.
 • plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller svampar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dyl.
 • rida
 • spela fotboll och utöva andra spel. Traditionella gotländska lekar får utövas på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1980 
Socken: Vallstena
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 6 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Alvena lindaräng ligger ca 450 m öster om Vallstena k:a, infartsväg mot änget strax norr om kyrkan

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss