Hässle backe

Hässle backe. Foto: Lena Lavergren

Vägen från Östergarns kyrka till Herrviks fiskeläge skär genom den norra delen av naturreservatet Hässle backe, ett reservat som bjuder på både vacker utsikt och intressant natur.

Hässle backe har en areal av drygt 20 hektar och ligger på sluttningen sydväst om Herrviks fiskeläge och strax sydost om Grogarnsbergets naturreservat. Den västra delen av reservatet når en höjd av cirka 15 meter över havet och består av nästan helt trädlösa, delvis uppspruckna hällmarker.

Växter
På de öppna hällmarkerna växer gräs som fårsvingel, vårbrodd och darrgräs, örter som vildlin, spåtistel, olika arter fetknoppar samt orkidéer som S:t Pers nycklar och salepsrot. Här förekommer dessutom den ovanliga mossan styv kalkmossa. Hällmarkerna avgränsas mot öster av en serie låga klintar. I sprickor i klintarna växer ormbunkar som svartbräken och murruta, och här hittar man även guldlockmossa och flera arter kalklavar, bland annat de sällsynta arterna alvarplacodlav och liten kraterlav. Den östra delen av reservatet ligger betydligt lägre än den västra, och här täcks berggrunden av grus och sand.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • ställa upp husvagn eller husbil över natten,
  • tälta,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd,
  • göra upp öppen eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Östergarn
Karaktär: Hällmark
Areal: 21 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: 
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hässle backe ligger på höjden ovanför Herrviks hamn.