Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omarbetat förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Närsholmen nu på externremiss

Vinterbild över yttre närsholmen med fyren och vandrarhemmet. I förgrunden en fågelflock som simmar i vattnet.

Närsholmen är ett populärt besöksmål året runt, men skötselplanen och beslutet behöver förnyas.

Under 2021 började arbetet med ett nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Närsholmen och ett första förslag var ute på externremiss i slutet av 2021. Länsstyrelsen tog emot ca 300 yttranden och har utifrån dem omarbetat förslaget i sin helhet. Därför skickas nu det omarbetade förslaget på beslut och skötselplan ut för externremiss.

Remisstiden går ut den 17 januari 2024 och det slutgiltiga beslutet tas inte förrän alla remissvar gåtts igenom och vägts in. Inför externremissen hölls även ett dialogmöte tillsammans med landshövdingen och flera berörda organisationer, där flera viktiga synpunkter kommit fram.

Längst ner på denna sida finner du förslaget i sin helhet.

Därför behöver beslut och skötselplan förnyas

Den nuvarande skötselplanen som beslutades 1986 har brister när det kommer till naturvårdande skötsel, framför allt i det vattenområde som lades till reservatet 1991. Sedan beslutet skrevs har även våra resvanor och det rörliga friluftslivet ändrats och besökstrycket på Närsholmen är mer intensivt än förr. Under 2000-talet har behovet av parkeringsplatser, toaletter och rastplatser ökat. För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla som året runt besöker Närsholmen, samtidigt som vi behöver skydda den känsliga naturen, krävs en bättre infrastruktur.

Några nyheter i förslaget

Friluftsliv och tillgänglighet

Från den inre parkeringen ska en rullbar naturslinga till och runt fyren anläggas. Här ska besökare med till exempel barnvagn eller rullstol kunna uppleva Närsholmens södra delar och fyren.

I det nya beslutet finns förslag på nya anordningar för friluftslivet, som en permanent toalett med tillgänglighetsanpassning vid den inre parkeringen, ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och grillplats. Det blir även möjligt att återställa den gamla bryggan som ligger vid reservatets västra kust.

Nya föreskrifter som påverkar friluftslivet är att det inte längre är tillåtet att cykla i terrängen, göra upp eld i annat än iordningställd grillplats eller medförd grill och ha hund eller annat sällskapsdjur utan koppel. I vattenområdena ska det inte vara tillåtet att kite-, våg, eller vindsurfa eller köra med motordriven farkost annat än för passage, kortast möjliga sträcka till och från Närshamn.

Fågelskydd

Fågelskyddsområdet blir större, framför allt i den del av reservatet som är vatten, men även en liten del land i närheten av Glasskär får tillträdesförbud mellan 15 mars och 15 juli.

Fordonstrafik

I förslaget regleras fordonstrafiken mer än den gör idag. Parkeringsytan mitt i reservatet ska göras större, med plats för fler bilar, och en husbilsparkering planeras vid infarten till området. Parkeringen vid östra delen av reservatet, Glasskär, får bättre skyltning. Ett mindre antal parkeringsplatser markeras i anslutning till fyren för de besökare som har särskilda skäl att färdas dit med bil.

Husbilar, husvagnar och andra större motorfordon kommer inte få köra längre än till husbilsparkeringen vid infarten till reservatet, personbilar får dock köra in till den inre parkeringen och till Glasskär året runt. Från den inre parkeringen till fyren får bara personal och gäster till vandrarhemmet, samt personer med rörelsehinder köra. Vägen runt fyren som idag går att köra på med bil, görs om till vandringsled och blir därför bilfri.

Ta del av förslaget

Här kan du ladda ner förslaget till beslut och skötselplan i sin helhet. Pdf, 6.7 MB.

Förslaget, med bilagor, är förhållandevis långt. För att du enklare ska hitta de punkter som berör allmänheten mest finns här en mindre sidhänvisning.

  • Syftet med reservatet, sida 2
  • Föreskrifter för allmänheten, C-föreskrifter, sida 8
  • Motivering till beslutet, sida 9
  • Motivering av C-föreskrifter, sida 13
  • Karta över området med nya anläggningar och vägbestämmelser, sida 20 (bilaga 1a)
  • Skötselplanen, här finns områdets olika naturtyper och exempel på arter beskrivna, sida 22 (bilaga 2)
  • Konsekvensanalys av ändringen av C-föreskrifterna, sida 83 (bilaga 4).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss