Langhammars

Langhammars. Foto: Caroline Bernander

De ståtliga raukarna på stranden vid Klajvika är utan tvekan de mest fotograferade raukarna på Gotland. Raukarna finns även avbildade på baksidan av den svenska 200 kronorssedeln. Men Langhammars naturreservat har så mycket mer att bjuda på än raukar. Det 480 hektar stora naturreservatet omfattar själva Langhammars, som sticker ut som en drygt 2,5 kilometer lång halvö mellan Aursviken i väster och Tällevika i öster, men även alvarmarkerna närmast söder om Langhammars.

I väster gränsar reservatet till sjöarna Bondansträsk och Norrsund, som utgör rester av det forna sund som en gång i tiden delade Fårö i en västlig och en östlig del.

Berggrunden i området består omväxlande av lagrad kalksten och revkalksten. I den södra delen av reservatet är jordtäcket tunt, och på många ställen går hällen i dagen. På framför allt den norra delen av Langhammars täcks dock berget till stor del av strandgrus och klappersten, och längs stranden från Bondansträsk till Grunnsänden löper ett upp till 300 meter brett stråk av klapperstensvallar. På strandsluttningen ovanför Klajvika står ett drygt 50-tal raukar, av vilka några är mer än 8 meter höga och formade som bildstoder. Raukområdet på Langhammar är utan tvekan ett av Gotlands vackraste!

Vegetationen på Langhammars och markerna södut är starkt präglad av att området under långliga tider har betats av får. Främst inom den södra delen av reservatet har landskapet närmast karaktären av ett småbrutet savannlandskap, där talldungar omväxlar med karga, hedartade alvarytor och mindre områden med lite frodigare fuktängar. På den centrala delen av Langhammar täcks den steniga marken till stor del av låga, krypande enbuskar, som har tuktats av fåren och vinden.

Naturligt nog hyser de karga markerna inom reservatet inte något speciellt rikt fågelliv. Till häckfåglarna hör dock bland annat silltrut, silvertärna, ljungpipare och rödspov. I anslutning till våtmarker av olika slag ser du ofta snokar slingra sig iväg. Till de insekter som du kan träffa på i området hör bland annat apollofjäril, blåvingad gräshoppa och jättevedbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, mejsla, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg eller block,
  • förflytta eller bortföra sten, block eller fossil,
  • föra eller parkera motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • ställa upp husvagn eller övernatta i husbil,
  • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningsställda eldplatser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Fårö
Karaktär: Raukområde, stenstrand och hällmarker.
Areal: 479 hektar
(459 land/20 vatten)
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Langhammars ligger på nordligaste Fårö; nås antingen västerifrån via Digerhuvud naturreservat eller via avfart 2 km nordost om Fårö k:a.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss