Stocksmyr-Brännan

Stocksmyr-Brännan

Stocksmyr-Brännan erbjuder besökaren en känsla av vildmark med stora myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och är länets största.

Myrarna i reservatet tillhör de finaste i länet där man kan se sileshår, myrlilja, missne och orkidéer. De öppna myrarna lockar till sig fåglar och på våren kan man höra rödbena, grönbena och storspov. Går man i skogen kan tjädern visa sig och under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark. I soluppgången är fågellivet som intensivast och man hör spillkråkan och den mindre hackspett ropa ackompanjerad av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.

Området har också ett rikt insektsliv och i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar till exempel raggbockens larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Skogarna får sin rikedom av arter genom variationsrikedomen av olika miljöer. Många arter gynnas av glesa, solöppna skogar med mycket lövträd. Träden ska tillåtas bli gamla och dö. Just den döda veden är livsviktig för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats. Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av genom att ovanligt mycket björk och asp har växt upp. En annan art i reservatet som gynnas av brand är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av arter som inte är fridlysta. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg eller iordningställd parkeringsplats,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo-, lek- eller lekplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig under­sökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 2313 ha
Karaktär: Myr, skog och vatten
Kommuner: Lessebo och Uppvidinge
Ägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg