Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenbrohult

Naturreservatet är beläget på gården Djäknabygd på sjön Möckelns östra sida, nära Stenbrohults kyrka. Här finns ängs- och betes­marker, före detta åkrar, ädellövskog, annan lövskog och barrskog. Hela området ingår i sjön Möckelns avrinningsområde som är en del av Helge å.

I Stenbrohult finns många gamla och grova lövträd där det växer flera ovanliga lavar och i gamla bokar och ekar lever hotade ved­insekter. Området bjuder på en rik ängsflora med till exempel jungfru Marie nycklar, jungfrulin, solvända och ängsvädd. På ängs- och äldre åker­marker finns många arter av hotade vildbin. Hela Möckelnområdet har dessutom ett mycket rikt fågelliv och i Stenbrohult trivs till exempel nötkråka och mindre hackspett.

Stenbrohult gränsar i norr direkt till kultur­reservatet Råshult med dess värde­fulla odlings­landskap. Strax söder om den befintliga kyrkan låg prästgården där Carl von Linné växte upp och här fick han sin första inspiration av naturen.

I området finns fornlämningar i form av flera områden med fossil åkermark, främst av medeltida ursprung men även rester av äldre rökugnar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta arter samt bär och matsvamp för husbehov,
 5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 6. tälta mer än en natt,
 7. tälta inom ängs- och betesmarker och på anordnade rastplatser,
 8. övernatta i husvagn eller husbil,
 9. elda annat än på iordningsställda platser,
 10. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning utan tillstånd från förvaltaren,
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2009, utökat 2011
Karaktär: Småskaligt odlingslandskap med ängar och betesmarker, ädellövskog och olika typer av blandskogar, tallmyr.
Areal: 56,8 ha
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,3 kilometer

Observera! Vi gör om vandringslederna i reservatet under 2023 och 2024. Under denna tid kan vi inte garantera att kartor och ledmarkering stämmer.

Projekt Östra Möckeln vandringsled, almhult.se Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss