Libbhults ängar

Libbhults ängar

Det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar, någon kilometer väster om Klavreström, bjuder på en vid utsikt där det ligger på sin höjd. Här finns mest stora områden av ängs- och betesmark men också skogslundar och en bäckravin. 

Nästan all mark i reservatet har tidigare varit odlad mark som idag sköts genom slåtter och bete. Det finns markerade stigar som går genom reservatet.

I betes- och hagmarkerna växer stora ekar och lindar samt en del bokar. På de öppna ängarna, som sköts genom slåtter, finns många arter som behöver den här miljön för att överleva, till exempel den ovanliga arten granspira. Här växer också olika arter av orkidéer, smörbollar, slåttergubbe, slåtterblomma, ängsvädd, darrgräs, solvända och den lilla ormbunken låsbräken, vars blad bara blir cirka fem cm.

I de öppna markerna trivs mängder av fjärilar och insekter – flera av dem är ovanliga, till exempel slåttersandbi och slåttergubbemal. Speciellt för Libbhults ängar är, att här också växer mycket ängsvaxskivlingar, flera av dem är sällsynta.

Karrydsbäcken – även kallad Libbelta bäck – rinner genom reservatets sydvästra del. Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall, krokar och slingor ner från höjderna. I bäckdalarna växer en lövskog med bland annat tvåblad, tandrot och vårärt på marken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 2. framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser,
 3. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar. Ris, bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 5. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 6. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 7. göra upp eld,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur (vid tillsyn av betesdjuren får djurhållaren använda okopplad hund),
 10. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,

Från föreskrifterna nummer 3, 4, 5 och 10 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1971, utökning 2005
Areal: 73,5 ha
Karaktär: Slåtteräng, naturbetesmark, odlingslandskap
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg