Soldatmossen

Soldatmossen utgörs av en högmosse omgiven av urskogsartad skog och mindre våtmarkspartier. I väster och söder gränsar den till Garvarebäcken. Naturvärdena är knutna till den gamla skogen och mossens orörda skick.

Skogen utgörs i huvudsak av sumpskog, men det finns också mindre partier med skog på fast mark. Skogen, som i huvudsak består av gran, björk och tall, är i stort sett orörd och upp till 140 år gammal. Här finns även riktigt gamla träd – i norra delen står enstaka träd som är 200-250 år gamla – och många döda träd och död ved. På högmossen, som inte är påverkad av diken eller avverkningar, växer en del tall och björk.

Mindre hackspett och järpe är exempel på fåglar som brukar trivas i den här typen av olikåldriga sumpskogar. De gamla träden och den döda veden gynnar många insekter och vedlevande svampar.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats,
  2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
  3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
  4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
  6. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
  7. tälta eller ställa upp husvagn,
  8. elda annan än i iordningställda eldstäder,
  9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

Från föreskrifterna nummer 2, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 48 ha
Karaktär: Högmosse, sumpskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss