Fagraholms fly

Araby

Fagraholms fly ligger cirka 3,5 km nordost om Nottebäcks kyrka i Uppvidinge kommun. Området består av orörd myrmark, omgiven av gammal skog av tall och gran, och gränsar i öster till Sjöatorpasjön.

Området blev skyddat som reservat 2001. Myrar hör till den nordiska naturen och Sverige har ett internationellt ansvar att skydda opåverkade myrar.

Skog och mark

Mossen i mitten av området är typisk för trakten och är till största delen orörd. På mossens tuvor växer tuvull och ljung och på höljorna finns vitag, dystarr, kallgräs och flytvitmossa. Här kan du även hitta skvattram och hjortron. Mossen omges av sumpskog, kärr och skog. I sumpskogen öster om mossen växer dvärgbjörk.

Genom ett litet kärr sluttar mossen ner mot Sjöatorpasjön, en klar och näringsfattig källsjö. Tallskogen vid sjön är gammal och mycket vacker. I skogen finns rester av en enklare byggnad och en kallmurad ugn. Troligtvis är detta rester av en kolarkoja.

Stora delar av barrskogen är runt 100 år och äldre. Skogen har höga naturvärden tack vare olika ålder, torrträd och döda, liggande träd. Även brandstubbar finns inom området. Orkidén knärot växer här.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn
 3. elda
 4. plocka ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för eget behov
 5. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 6. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
 7. anordna snitslade spår eller ordna oriente­ringstävling,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 81,7 ha
Karaktär: Mosse och barrskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg