Notteryd

Notteryd

Notteryds naturreservat är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål såväl för natur- och friluftsliv som för dess rika kulturhistoria. Här finns skog, sjöar med strandmiljöer, öppen odlingsmark och länets enda fornborg. Så gör ett besök och vandra längs stränderna, se blommor och fjärilar på ängsmarkerna och njut av naturen.

Det finns många stigar i naturreservatet, bland annat Sigfridsleden som går förbi fornborgen varifrån utsikten är imponerande.

Naturreservatet Notteryd, som ligger cirka 7 km nordost Växjö, bjuder på en rik kulturhistoria. Här finns bland annat länets enda fornborg. Den anlades redan under bronsåldern och utgrävningar visar att den kan ha använts som ett hägnat grav- eller kultområde.

Under 1800-talet ökade behovet av matproduktion och nya torp byggdes och marker stenröjdes för åker- och slåtterbruk vilket man idag ser rester av i byggnadsgrunder, stenmurar och rösen. Mitt under brinnande världskrig, i början av 1940-talet, anlades ett militärt övningsfält här som man än i dag kan se spår av i form bunkrar, skyttevärn och skjutbana med vallar och kulfång.

Naturreservatets öppna gräsmarker och dess skog med gamla och multnande träd utgör höga naturvärden. Tack vare att området har varit militärt övningsområde har skogarna fått vara orörda vilket har gjort dem glesa och ljusöppna.
Senare tiders stormar har fällt framförallt mycket granskog och den multnande veden är nu livsmiljöer för många ovanliga arter som till exempel grön sköldmossa, vedtrappmossa och trådticka. På gammal bok i Notteryd kan man även hitta den ovanliga bokkantlaven.

På de öppna markerna växer örter och gräs. Bland örterna märks slåtterfibbla, svinrot, jungfrulin, nattviol och mandelblom. Blommande örter, buskar och träd lockar insekter som till exempel liten bastardsvärmare och silverblåvinge. De sandiga skjutvallarna gör området extra gynnsamt för insekter som kan bygga sina bon i lösa, solvarma jordar.

Delar av de tre sjöarna Toftasjön, Stensjön och Lövsjön ingår i reservatet. Vikahultabäcken rinner genom området och där den möter Toftasjön har man sett den ovanliga citronfläckade kärrtrollsländan. Det finns flera fågelarter inom reservatet, bland annat fiskgjuse, storlom, sparvuggla och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva i mark, borra, måla eller mejsla på berghällar och block (förvaltaren kan ge tillstånd till att i friluftslivs‐ eller undervisningssyfte gräva gropar),
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av icke fridlysta arter för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 6. bedriva tävlings‐, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo‐ eller lekplats,
 8. tälta mer än en natt eller övernatta i husbil eller husvagn,
 9. elda annat än på iordningställd eller anvisad eldplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 289 hektar
Skyddsår: 2009
Karaktär: Blandskog, ängsmarker och sjö
Kommun: Växjö
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Notteryd runt
Ledmarkering: Blå
Längd: 7,5 kilometer
Vill man inte gå hela rundan kan man korta ner sträckan genom att använda sig av de "genvägar" som är gulmarkerade.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss