Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog

Gårdsby

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö bökeskog är ett 65 hektar stort område med framför allt bokskog, betesmarker och rester av ängsmark. Bökeskogen är speciell tack vare sina vackra bokskogar med många gamla träd. Genom reservatet går Sigfridsleden, en populär vandringsled främst sommartid.

Skog och mark

Genom att bestämma ålder på träd med hjälp av trädets årsringar, har man i Bökeskogen hittat upp till 200 år gamla träd. Här finns stora naturvärden att skydda, då det på de gamla bokarna växer många hotade arter av mossor och lavar.

Förutom bokskogar finns vackra hagar med björkar och enebuskar liksom rester av ängsmarker med en skyddsvärd flora. Reservatet gränsar till de båda sjöarna Hinnasjön och Lövsjön. I området finns också ett antal kulturlämningar, till exempel odlingsrösen och backstugelämningar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget upp­trädande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghäl­lar, block eller dylikt
 4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mos­sor eller lavar annat än bär eller matsvamp för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 8. eld
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning
 10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet el­ler dylikt i reservatet utan förvaltarens till­stånd.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 65 hektar
Karaktär: Bokskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg