Älganäs

Årshultsmyren

Naturreservatet Älganäs ligger på en halvö i sjön Tikens östra del, några kilometer söder om Tingsryds samhälle. I naturreservatet Älganäs får du uppleva skogar med gamla ädellövträd, ängsmarker med blommande örter eller njuta av en härlig promenad längs sjön Tikens strand.

Älganäs naturreservat består av ungefär lika delar skogsmark och vatten. Skogen är till stor del en ädellövskog med ek och bok. Utmed strandzonerna växer äldre tall. Det finns även sumpskogspartier, granplanteringar samt stormfällda ytor (stormen Gudrun januari 2005) som nu är upparbetade. I fuktiga partier växer mest gran, björk, al och asp.

Inom reservatet finns rester av äldre tiders odlingslandskap i form av odlingsrösen och stengärden. I den centrala delen finns ett mer välbevarat parti med bland annat flera grova hamlade träd. På Tegelbruksön, en udde/ö i norr finns rester av en tegelugn som uppfördes omkring år 1885. Utöver tegelugnen finns gott om tegelrester.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva i mark, borra, måla, eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, gräva upp eller skada ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär och matsvamp för husbehov samt enstaka exemplar av ej hotade arter för undervisning,
 4. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn på land utanför för allmänheten upplåtna vägar och parkeringsplatser,
 6. tälta utan förvaltarens tillstånd,
 7. elda annat än på iordningställda och skyltade eldplatser,
 8. sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande,
 9. använda området för tävlings- övnings eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 100 ha varav land 48 ha
Karaktär: Blandskogar med mycket ädellöv, löväng
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,3 kilometer