Torne bokskog

Vakö myr

Naturreservatet ligger utmed sjön Åsnens västra strand och är ett välbesökt utflyktsmål för såväl naturupplevelser som friluftsliv. I skogarna finns flera stigar och vid sjön en grillplats. Den nedlagda järnvägen är numera en cykelled – ”Åsnen runt” – och i sjön passerar kanotleden ”Värendsleden”.

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

I naturreservatets södra del finns en gammal bokskog med ett mycket rikt växt- och djurliv. Här finns gamla grova träd och gott om död ved. I bokskogen finns många ovanliga och hotade arter av lavar, mossor och svampar bland annat rosa lundlav, brunpudrad nållav, havstulpanlav, kornig nållav, liten blekspik, bokfjädermossa, guldlockmossa och Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen. I reservatet finns dessutom mycket lunglav. Det är också en viktig miljö för vedlevande insekter, här lever bland annat den hotade arten bokomblock.

Reservatets sydvästra hörn består av sumpskog med bland annat björk, asp och al. Även i norra delen finns sumpskog som växer utmed en bäck och utmed sjöstranden. Sumpskogarna är hemvist för till exempel flugsnappare, skogssnäppa och grönsångare.

I mitten av området ligger en vacker låg ås utmed stranden där det växer grova bokar, ekar och tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka eller skada svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter och matsvamp för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats,
 6. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 7. elda annat än på eventuell iordningställd eldplats,
 8. sätta ut föremål, tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande utan godkännande från Länsstyrelsen,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan godkännande från Länsstyrelsen,
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Skötsel och underhåll av allmän väg, cykelled och campingens väg till brygga får utföras och är undantagna från föreskrifterna. Även övriga åtgärder inom vägområde för allmän väg och cykelled som är godkända av Trafikverket respektive Alvesta kommun är tillåtna, t.ex. underhåll av befintliga VA-ledningar, nedgrävning av ny ledning eller uppsättning av belysning.

Med Länsstyrelsens godkännande (enligt föreskrifterna ovan) avses inte en dispens- eller tillståndsprövning utan endast att Länsstyrelsen i skriftlig form ger sitt godkännande till en åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 31,6 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Alvesta
Ägare: Naturvårdsverket, Alvesta kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,6 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 900 meter

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss