Höö

Höö

Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Området tillhör en av de artrikaste miljöerna i Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man nästan 200 olika växter - på 10 kvadratmeter finns ofta 50 olika arter! Höö erbjuder fantastiska möjligheter till vandringar, utflykter och friluftsliv.

På östra sidan av ön hittar man åkrar, ängar, ädellövträd och många olika slags örter. De mycket gamla och grova lövträd som finns här, är värdar för speciella lavar och svampar samt många intressanta insekter. Öns höjder är branta, på sina ställen rena bergstup.

Höö omnämns i Gustav Vasas jordebok från 1553 och kallades då Högen men området har nog varit bebyggt ända sedan medeltiden. Högst upp på ön ligger den gamla gården omgiven av stora almar och askar. Gårdens ägare sköter fortfarande marken som i gamla tider för att bevara reservatets natur och landskapsbild. Tack vare att ängarna på Höö fortfarande slås, finns den rika floran och faunan bevarad och besökare kan njuta av en fantastisk blomning.

Naturreservatet omfattar förutom ön Höö vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. En del av Höö fridlystes som naturminne 1960 och blev reservat 1969.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning
 2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller an­nan liknande anordning
 3. beträda slåtterängarna från den 1 maj tills ängshöet är bärgat
 4. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att taga frukter och frön eller att skada vegetationen i övrigt
 5. störa djurlivet (däggdjur och fåglar), till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
 6. samla in insekter, snäckor eller andra djur
 7. släppa hund, katt eller andra djur fritt inom områ­det
 8. tälta eller uppställa husvagn, husbil eller motsvarande utan markägarens medgivande
 9. göra upp eld
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspe­lare och dylikt
 11. framföra motordrivet fordon eller övriga transport­medel annat än på vägen fram till parkeringsplatsen, Anm: Förbudet gäller ej behörig trafik.
 12. parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
 13. göra skada på hägnader eller andra anordningar eller lämna stängda grindar eller motsvarande öppna efter passage
 14. landstiga på småöarna (alla i reservatet ingående öar utom huvudön) under den 1 april - 1 augusti
 15. framföra båt med högre hastighet än 5 knop

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1969
Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha
Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg