Skilsnäs

På halvön Skilsnäs finns ett rikt fågelliv och naturen är både värdefull och gynnsam för lavar, mossor, insekter och svampar. Under en stor del av året är Skilsnäs snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet.

Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön, som tidigare använts för bete och slåtter, är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellövblandskog med bok, björk, ek, al, asp och inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.

Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär som är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.

Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och har idag en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar vilket gör området mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar. Fågellivet är rikt och här häckar bland annat mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon på land,
 2. inom vattenområdet starta, landa eller framföra luftfartyg,
 3. elda annat än på anvisad plats,
 4. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande,
 5. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp för husbehov,
 6. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  omkullfallna träd och buskar,
 7. fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 8. använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål eller liknande,
 9. beträda småöarna under perioden 1 april -31 juli. Beträdnadsförbudet gäller inte Skilsnäshalvön

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 202 ha
Karaktär: Olika skogstyper; bokdominerad ädellövskog och naturskogsliknande barrskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss