Hästhultsskogen

Hästhultsskogen är en av länets få så kallade naturbarrskogar. Det innebär att modernt skogsbruk inte har bedrivits, istället har skogen under lång tid i stort sett fått vara orörd. Normalt avverkas skog efter 80–90 år men träden i reservatet är 150 år och äldre – vissa tallar är till och med mer än 300 år gamla. Genom reservatet går en markerad stig och här finns mycket att uppleva.

Hästhultsskogen är rik på döda och omkullfallna träd vilket ger förutsättningar för fåglar, insekter, svampar, växter och bakterier som behöver naturskogsmiljö med gammal död ved för att trivas. De döda träden ger till exempel boplats åt ugglor och hackspettar. I gläntorna efter omkullfallna träd växer snart nya plantor av framför allt gran upp.

Smålands landskapsblomma Linnéa, skogsstjärna, ekorrbär, och orkidén knärot är vanliga i reservatet.

I reservatet ser och hör man ofta skogsfåglar som talltita, tofsmes och svartmes men i Hästhultsskogen har du också chans att få se kungsfågeln, vår minsta fågel.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. framföra fordon av något slag annat än på härför avsedda vägar och platser
 3. parkera annat än på härför avsedda platser
 4. tälta eller uppsätta husvagn
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. använda vapen, fällor och dylikt inom området
 7. fånga insekter, spindlar, maskar och dylikt
 8. i övrigt störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande, fotografering vid boplats och dylikt
 9. göra upp eld
 10. på störande sätt använda radio, bandspelare, grammofon, motor och dylikt
 11. skada eller bortföra såväl levande som döda växter och växtdelar

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1974
Areal: 25,5 ha
Karaktär: Urskogsliknande barrskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg