Sjösås äng

I Braås är naturreservatet Sjösås äng tillsammans med hembygdsparken och den medeltida kyrkan ett mycket intressant utflyktsmål – inte minst kulturhistoriskt. I reservatet går det en vacker strövstig genom vacker natur.

Söder och öster om kyrkan ligger de forna slåtterängarna – ett område med en lång odlingshistoria. Kanske bedrevs hackebruk här redan på järnåldern och åtskilliga odlingsrösen har lagts upp. Kartor från 1600-talet visar på ängsbruket. Ängarna hörde till prästgården och var en del av prästens försörjning. Forna tiders markanvändning syns tydligt då man kan urskilja gamla åkrar och odlingsrösen.

Den norra delen av Sjösås äng slås varje år med lie för att bevara den unika floran och här växer bland annat ängsvädd, brudborste, prästkrage, slåttergubbe, jungfrulin och solvända.

I den östra ängen växer flera träd – ihåliga och mycket gamla lindar – som hamlats under lång tid. Här finns också ovanligt grova och höga ekar. I en av ekarna kan en vuxen man utan problem få plats i den ihåliga stammen. Både i hagmarkerna och ängen finns gott om döda träd och död ved.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejs­la, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 4. rida,
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller dylikt,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och matsvamp för husbehov,
 8. samla in insekter, snäckor, eller andra djur,
 9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 10. tälta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1971 och utökning 2019
Areal: 19 ha
Karaktär: Slåtterängar
Kommun: Växjö
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,5 kilometer