Visjön

Visjön

Norr om Kosta ligger det 200 hektar stora området Visjön som blev naturreservat 1996 – ett uppskattat besöksmål som är lätt att nå med bil. En vandring på den åtta kilometer långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar.

Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av cirka 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt. Ännu äldre tallar finns på öarna och längs stränderna och i reservatet finns dessutom på urskog, sumpskog och öppna myrar.

Väster om sjön höjer sig Visjöåsen cirka 10 meter över vattenytan. Det är en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för cirka 12 000 år sedan.

I Visjöns naturreservatet växer bland annat blåmossa, stor revmossa, garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag och dybläddra och på myrarna växer flera vitmossearter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 200 ha
Karaktär: Typisk smålandssjö omgiven av myr och barrblandskog
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg