Tiafly

Tiafly

Den glest tallskogsbevuxna och alldeles orörda myren Tiafly är inte så känd. Men här finns mycket att upptäcka! Ett rikt fågelliv, sällsynta lavar och mossor och inte minst en mycket vacker och varierande natur!

Tallmossar, barrblandskog, gles lövskog, sumpskog, öppna kärr, områden där det växer 150–200 år gamla tallar, en göl samt ett mindre område med ädellöv – ja, allt finns inom Tiafly naturreservat. Området är skyddat sedan 1939 och blev naturreservat 1996.

Naturreservatet har ett rikt fågelliv och är ett viktigt område för skogsfågel såsom tjäder och orre. Här finns också en mängd sällsynta lavar och mossor, som stor revmossa, långfliksmossa, blåmossa, kattfotslav, grynig blåslav och gammelgranslav.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1996, utökat 2009.
Areal: 31 ha
Karaktär: Myr med gles tallskog, göl
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss