Hökhult

Hökhult ligger vid sjön Möckelns södra strand, strax nordväst om Älmhult. Reservatet innehåller både bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen och stenmurar.

Här finns stora naturvärden i både skog och betesmark med många grova, gamla ädellövträd. På de äldre träden i området hittas flera ovanliga lavar och mossor och här finns gott om hackspettar av olika slag.

Reservatet har flera värdefulla miljöer. Bokskogen i norr, kallad Bokebacken, som sluttar ner mot sjön Möckeln är en av de viktigaste. Träden är gamla och skogen innehåller en hel del död ved i form av både högstubbar och liggande stammar och grenar. Här växer de rödlistade lavarna bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT) och kortskaftad parasitspik (VU) på äldre bok. I bokskogen finns också flera andra mossor och lavar som talar om att det är skyddsvärd skog, till exempel barkkornlav och fällmossa.

Betesmarkerna är en blandning av öppna och trädklädda områden. Stora naturvärden finns i träd- och buskskiktet och de gamla lindarna som finns här är särskilt värdefulla. Flera av dem är ihåliga och några har fallit omkull på marken och på en del av dem växer den ovanliga svampen lindskål. Här finns också stora grova hasselbuskar, gammal asp och lönn och grova ekar och bokar. Bårdlav, grynig filtlav och fällmossa finns på lönn i betesmarkerna.

I lövsumpskogen växer al och björk. Här är luftfuktigheten mycket hög, vilket gynnar mossor och lavar som är känsliga för uttorkning.

I blandädellövskogen vid stranden i sydöstra delen av reservatet finns några mycket grova lindar. De här lindarna är minst ett par hundra år gamla och är delvis ihåliga och rötade av vedsvampar. På barken växer bland annat gulpudrad spiklav.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (bär och matsvamp får plockas för husbehov)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats
 6. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn
 7. elda
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 11. ha hund eller annat husdjur okopplat med undantag för jakt vid tidpunkt då sådan är tillåten.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 9,6 ha
Karaktär: Lövskog och betesmarker
Kommun: Älmhult
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg