• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Färjansö-Långö

Färjansö

Några öar i sjön Vidöstern och vattnet runt omkring utgör Färjansö-Långö naturreservat. Här finns urskogslika barrskogar och orörda lövsumpskogar, en natur som inte har påverkats av människor.

Andra delar av reservatet – slåttermader, hagmark och skogar som betats – har under lång tid vårdats av människan och hennes husdjur. På Färjansö och Husholmen kan du se fornlämningar som till exempel gravfält och en befästning. Och vintertid kan du dessutom få se den mäktiga havsörnen som kan bli 2,5 meter mellan vingspetsarna.

Ett rikt djur- och växtliv

Den omväxlande naturen gör att många växter och djur trivs i reservatet. Här är ett rikt fågelliv med bland annat änder, vadarfåglar och rovfåglar – inte minst havsörnen som finns i området vintertid.

På den största ön Färjansö har bete och slåtter under lång tid skapat en ovanligt rik flora. Här växer bland annat blåsuga, kattfot, stor blåklocka, slåttergubbe, hirsstarr och stagg. Du hittar också en rik lundflora med lundslok, tandrot och liten nunneört och på öns norra del växer den vackra och sällsynta klockgentianan.

Inom reservatet finns mycket död ved i form av döda stående och liggande träd. Den döda veden är en viktig livsmiljö för många växter och djur, bland annat insekter, svampar, lavar och mossor. På Långö växer grön sköldmossa på nedfallna granstammar. Inom EU är mossan en prioriterad art vars långsiktiga överlevnad inte är säkrad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. under tiden 1 april-31 juli vistas inom de på kartan, bilaga 1, snedstreckade områdena (Fiskekort ger ej rätt till vistelse i områden med tillträdesförbud. Ett mindre område med goda badförhållanden på Långös nordvästra sida omfattas ej av tillträdesförbudet)
 2. framföra motordrivet fordon på land utom för jordbruksdrift och reservatsskötsel
 3. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg
 4. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 5. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 6. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 7. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och svamp för husbehov
 8. samla insekter, snäckor, maskar eller andra djur (fiske enligt gällande fiske­bestämmelser är tillåtet)
 9. tälta samt ankra eller förtöja husbåt
 10. elda annat än på iordningställda eldplatser i anslutning till rastplatsen på Färjansö (ris- och avverkningsrester kan eldas upp på särskild utvalda platser under förutsättning att samråd skett med
  förvaltaren)
 11. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning
 12. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur (gäller ej för markägare eller annan innehavare av särskild rätt till
  marken)
 13. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet
 14. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2001

Areal: 421 ha

Karaktär: Variationsrikt med betad skogar av barr och löv, betesmarker och slåttermader

Kommun: Ljungby

Ägare: Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 730 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 340 meter

Tillgänglighet

På Färjansö finns en anlagd rastplats och möjlighet för allmänheten att utforska den vackra naturen. Det finns strövstigar och ett fågeltorn. Övriga öar inom reservatet omfattas av tillträdesförbud under perioden 1 april till och med 31 juli för att skydda fågellivet.

Hitta hit

Öarna nås med båt.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss