Hyllesbolsö

Hyllebolsö

Hyllesbolsö ligger i Hyllen – en grund sjö med många småöar och flikiga stränder. Naturreservatet bjuder på stora naturvärden och ett rikt växt- och djurliv.

Skog och mark

I mitten av 1800-talet sänktes vattennivån i sjön Hyllen för att få mer odlingsbar mark. Fram till 1930-talet användes Hyllesbolsö till jordbruk. I norr finns en kulle som kallas för Hurrabacken och enligt uppgift gick man upp på höjden och hurrade när man var klar med slåttern.

Här har alltid funnits mer eller mindre skog men sedan jordbruket upphörde har vissa områden delvis vuxit igen. Stora trädkronor på äldre träd samt gamla enbuskar och vildapel är tecken på att ön har varit mer öppen.

Sedan 1960-talet har skogen varit nästan orörd och är en lövnaturskog med träd i olika åldrar. Här växer främst björk, ek och bok.

Rikt fågelliv

Lövskogen, med mycket stående och liggande död ved, är viktig för till exempel hackspettar och olika mesar. På ön häckar bland annat storlom, fiskgjuse, gråtrut, havstrut och fisktärna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
  5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  6. elda
  7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
  8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 19,7 ha
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg