Tikaskruv

Tikaskruv

En dryg halvmil sydost om Kosta ligger Tikaskruv naturreservat, ett litet område av hagmark med imponerande äldre träd och med ett intressant växt- och djurliv. Reservatet är 15 hektar stort och skyddat sedan 2010.

Naturreservatet består dels av betesmark med många äldre träd och buskar och dels av granplantering med insprängda gamla lövträd, mest ek. Många av träden i området är mellan 100 och 400 år gamla. För att rädda de gamla ekarna och bevara naturvärden som hör till dem ska granplanteringen efter hand återställas till träd- och buskbärande betesmark.

Tikaskruvs gamla lövträd är en viktig livsmiljö för många både vanliga och ovanliga insekter, vedsvampar, mossor och lavar. I en av de gamla ekarna har man till exempel hittat den sällsynta ädelguldbaggen och på några av träden växer den praktfulla lunglaven. I betesmarken finns vår- och sommartid en fin lundflora med bland annat blåsippa, vårärt och vätteros.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar (bär och matsvamp får plockas för husbehov),
 4. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 15,3 ha
Karaktär: Hagmark med äldre ekar
Kommun: Lessebo
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg