Fylleryd

Fylleryd

Fyllerydsområdet, som ligger i östra delen av Växjö mellan Högstorp och Sandsbro, är välbesökt för fritid och motion. Västra delen är skogklätt och backigt. Längre österut planar området ut och 1992 byggdes en golfbana vid gården Stora Fylleryd. I nordost sluttar reservatet ner mot Toftasjön.

Naturreservatet är ett av Växjös mest använda friluftsområden med bland annat det 11 km långa Trestugespåret, det 5 km långa belysta motionsspåret, en belyst slinga på 2,1 km och dessutom många, spännande småstigar. Området är stort så det kan vara bra att ta med kompass om man ger sig ut på de oskyltade stigarna.

Det viktigaste syftet med reservatet är friluftslivet men natur- och kulturvärden ska också bevaras och utvecklas. Några mindre sumpskogsmarker, mossar och alkärr ska skötas så att djur- och växtliv gynnas. Skogsbruket ska bedrivas med stor hänsyn för att det i framtiden ska finnas stora naturvärden av gamla träd och olika trädslag. I Fyllerydsområdet kan du hitta enorma mängder av blåbär och i ljusgläntorna längs spåren blommar mjölkört, eller rallarros som den också kallas.

Det är lätt att nå området som korsas av en väg och vid klubbstugorna VAIS-torpet, Vokalen, Norrastugan och Fyllerydstugan finns parkeringsplatser. Alla spår utgår från Norrastugan, som ligger precis intill handelsområdet Norremark.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturen, till exempel genom att gräva, borra, hacka, måla, eller elda utanför anvisade, iordningställda eldplatser
  2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar (bär, kärlväxter och marklevande matsvamp får plockas för husbehov)
  3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från Reservatsförvaltaren
  4. störa djurlivet genom till exempel närgånget uppträdande vid boplats
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
  6. utan godkännande från Reservatsförvaltaren ställa upp husvagn eller husbil, eller anordna båtplats
  7. framföra vattenskoter eller vattenskidor
  8. rida eller cykla på elljusspår (se karta på sidan 13 i beslutet) eller anlagda skidspår (cyklister får korsa elljusspår på anvisad plats)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Fakta

Skyddsår: 1998, utökning 2017
Areal:
527 hektar
Karaktär:
Stor variation av kulturmarker och olika skogstyper, sociala värden
Kommun: Växjö
Ägare:
Kyrkan, Bolag, Växjö kommun
Förvaltare: Växjö kommun