Hedasjön

Hedasjön

Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och Lenhovda. Förutom sjön med öar så ingår mark med barrblandskog, främst tall och myrområden. Hela området har stor betydelse för vilt och fågelliv.

Skog och mark

Området är ett småkulligt backlandskap och i reservatet finns två moränryggar. En ligger i den norra delen och en längs Gräsmovikens sydöstra strand. I den gamla skogen finns tallar som är upp till 230 år gamla men också yngre tallskog.

Sväkremossen, söder om Hedasjön, är helt odikad vilket är värdefullt eftersom en stor del av torvmarker i Kronoberg har påverkats av dikning.

I reservatets norra del finns en fornlämning – ett flyttblock med en metallplatta med texten ”Stora Karét”.

Foto: Martin Wargren

Djur- och växtliv

Det finns många olika arter inom reservatet. Tjäder är vanlig och man kan även se spillkråka. Här kan man också hitta bland annat blåmossa, stor revmossa, garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag, dybläddra och knärot.

På vissa ställen finns mycket multnande ved som ger bra förutsättningar för vedsvampar och insekter. Spår efter den vedlevande och rödlistade skalbaggen raggbock (VU) har hittats i solutsatta, multnande tallar.

Här finns även Tallsvärmaren som oftast lever i tallskogar men den kan också finnas i ängsmarker och trädgårdar. Den lägger sina ägg på unga tallskott och ibland på granskott eller lärkträd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 165 ha
Karaktär: Talldominerad barrskog och myr
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg