• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Getaryggarna

Getaryggarna

Getaryggarna är ett starkt kuperat område och de två huvudbranterna går i nordsydlig riktning. I de delar av reservatet som har högst naturvärden växer barrblandskog men det finns också områden med mycket tall och björk där de äldsta träden lär vara långt över 100 år. I slänterna växer asp och sälg och här finns även sumpskog och kärr.

Varning!

Fallna träd finns över flera av lederna i området och tillgängligheten är begränsad. Vid blåsigt väder – undvik att besöka området.

Skog och mark

Mellan huvudbranterna ligger en dal med vattenfylld botten. I norra delen av reservatet är det inte lika brant men även där finns en dal som slutar vid Rödmossen. Getaryggarna är bevuxna med barrskog som består av mest tall med några mindre områden av hällmarkstall, och i nordväst sträcker sig ett kärrområde från norr till söder.

Växtliv

Öster om branten finns ett kärr med en fantastisk flora att upptäcka! Här kan du hitta både orkidéer, tråd-, hirs- och ängsstarr och här trivs slåtterblomman.

Här finns också andra arter med höga naturvärden som till exempel revmossa, korallrot, mörk husmossa, garnlav, kattfotslav, skriftlav, korallav, havstulpanlav, flagellkvastmossa, lunglav, bårdlav, purpur­mylia, vedtrappmossa och gulnål. Branten i den södra delen av området är fantastisk!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2009

Areal: 64 ha

Karaktär: Barrträdsdominerade skogar i branter med en del lövträd

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Led-rundan
Ledmarkering: Gul
Längd: 3 kilometer

Del av Vildmarksleden Ledmarkering: Orange
Längd: 1,7 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss