Flymossen

Flymossen

Naturreservatet Flymossen ligger i ett platt landskap där det ganska ofta regnar. Det gör att förutom Flymossen finns här flera stora myrar. Flymossen är en av de större och mest intressanta och värdefulla myrarna i länet. Området kallas också Hästasjömyren och Kanarpsmyren.

Skog och mark

Flymossen är en ganska ovanlig och intressant myr. Den har flera mosseplan som skiljs åt av breda, svagt sluttande kärr. Hela myren sluttar åt väster vilket gör att vattnet samlas längs västra kanten i en bäck som rinner norrut. Här finns också några större öar där det växer asp och ädellövträd. På Hästön och Hallsberg hittar man rester efter torp.

Flymossen har några områden med myrtallskog och i reservatets södra del finns en sumpskog dominerad av tall, i övrigt är myren öppen.

Djurliv

Flymossens naturreservat erbjuder ett rikt fågelliv. Här kan du få se såväl tjäder och orre som rödbena, trana, ljungpipare, tofsvipa, storspov och andra myrfåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada levande eller döda buskar och träd
 2. köra eller parkera motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 3. elda
 4. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 5. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 6. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 7. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning
 8. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 823 ha
Karaktär: Myr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg