Braås park

Braås park

Naturreservatet Braås park är ett välbesökt och omtyckt utflyktsmål med omväxlande natur. Här finns rullstensås, betesmarker, lövskogar och barrskogar. Området avgränsas åt öster av sjön Örken med en 4 km lång strand.

Naturreservatet sträcker sig över det som en gång var åker och äng på Braås gård. När du vandrar i reservatet ser du rester av gårdens parkanläggning i form av byggnader, minnesstenar och alléer.

Skog och mark

Redan i mitten av 1500-talet nämndes Braås herrgård i Gustav Vasas jordeböcker. Den äldsta kartan man har hittat över området är från 1698 och där kan man se man att större delen var ängs- eller åkermark. Många av de äldre träden man ser idag fanns redan på den tiden.

1745 startades ett järnbruk på gården. Under brukets glansdagar vid 1800-talets början lät ägaren, friherre Rappe, anlägga en engelsk trädgård. Parken innehöll många alléer, häckar och slingrande gångstigar. Det vi idag ser från parkanläggningen är främst äldre lövträd. Gården gästades bland annat av Esias Tegnér, där han lär haft en favoritplats som benämns Tegnérs allé.

Östra delen av reservatet var tidigare gammal hagmark med gles blandskog. Från den tiden återstår endast en del gamla tallar och granar medan det mesta har planterats med barrträd.

11 000 år gammal rullstensås

I områdets västra del ligger Braåsen, en 11 000 år gammal rullstensås skapad av inlandsisen. Uppe på åsen växer gamla tallar och på marken hittar du bland annat den lilla blomman kattfot. På ängarna vid åsen växer backsippa, vårärt, darrgräs, gullviva och slåttergubbe.

Djur- och växtliv

I de gamla träden i reservatet finns många ovanliga arter av insekter, lavar och svampar till exempel lunglav, blomskägglav, korallticka, oxtungssvamp.

Föreskrifter


Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 115 ha
Karaktär: Rullstensås, park, ädellövskog, våtmark, odlingslandskap, sjöstrand
Kommun: Växjö kommun
Ägare: Sveaskog
Förvaltare: Växjö kommun