Råön

Namnet Råön, eller Rået som ön också kallas, härstammar från ordet rå i betydelsen rådjur och härrör från det tidigare så rika djurlivet på ön. Råön ligger i östra delen av sjön Bolmen.

Naturreservatet omfattar delar av öns östra sida. Inom området finns en stenåldersboplats och ett större röjningsröseområde som visar på äldre tiders läge för boplatser och markanvändning. På ön kan du följa en stig som passerar den vackra bokskogen och området med fornåkrar.

I reservatet, som är skyddat sedan 2006, finns både bok-, löv- och barrblandskog. De största naturvärdena finns i den gamla bokskogen som har en rik flora av trädlevande mossor och lavar. De äldsta bokarna här är förmodligen mer än 200 år gamla. Exempel på hotade arter som växer på de gamla trädens stammar är savlundlav, liten blekspik, bokvårtlav och bok-fjädermossa. I skogen finns också mycket död ved som är en viktig livsmiljö för många vedlevande svampar och insekter.

I reservatets västra del där det växer mest gran och i skogarna som växer utmed stränderna finns också en hel del död ved i olika nedbrytningsstadier och äldre träd som gynnar ett rikt växt- och djurliv.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och svamp för husbehov,
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur,
 7. tälta,
 8. elda annat än på iordningställd rastplats vid Grönudden,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordningar

Från föreskrifterna 4, 5, 6 och 9 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 28 ha landyta
Karaktär: bokskog, lövblandskog, barrnaturskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Bokstigen
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,1 kilometer