Vedåsa

Vedåsa

Det 368 hektar stora Vedåsa naturreservat består mest av vattenmiljöer, ädellövskogar och betesmarker. Helge å, Agunnarydssjön och norra delen av sjön Möckeln ingår i reservatet. Vedåsas vattenområden har stor betydelse för djurlivet och inom reservatet finns såväl fågelarten mindre hackspett som fiskarten mal – båda hotade arter.

Betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer – de stora naturvärdena är många. Gamla lindar, stenmurar och odlingsrösen vittnar om hur marken har använts i äldre tider. Dessutom har Vedåsa ett rikt fågelliv och här häckar bland annat mindre hackspett, kattuggla, lärkfalk och bivråk.

I reservatets vattenområden häckar trana, sångsvan, rördrom, brun kärrhök, kricka och rödbena, för att nämna några. Du som besöker naturreservatet har dessutom chans att få se mindre flugsnappare, trastsångare, svarttärna eller kanske till och med den mäktiga havsörnen – alla är de några av de fågelarter som ibland gör tillfälliga besök i området.

Den hotade fiskarten mal har också lek- och uppväxtplats här.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada t.ex. berghällar, block, eller dylikt,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar, annat än bär och svamp för husbehov,
 4. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 5. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd från förvaltaren,
 6. framföra motorbåt fortare än 5 knop inom på kartan markerat område (åsträckan mellan Agunnarydssjön och Möckeln) under perioden 15 maj-31 augusti,
 7. fiska inom på kartan markerat område (åsträckan mellan Agunnarydssjön och Möckeln) (fiskekort ger ej rätt till fiske inom ovan beskrivna område.),
 8. åka vattenskidor inom reservatets vattenområde,
 9. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 10. elda annat än på iordningsställda platser,
 11. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil

Från föreskrifterna 2, 3, 4 och 9 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: Beslutades 2005, vann laga kraft 2007
Areal: 170 ha landyta, 198 ha vatten och våtmarker
Karaktär: vattenmiljöer, ädellövskog, lövsumpskog, betad skog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilt ägd, en liten fastighet ägs av Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg