Rocknenområdet

Naturreservat

Detta vildmarksartade och vackra reservat består av en två kilometer lång rullstensås, en getryggsås med smalt åskrön och branta sluttningar. Dessutom ingår de vidsträckta våtmarker som omger åsen, totalt 334 hektar.

På den drygt 80 hektar stora åsen växer gles barrskog. Närmast åsen växer pors och dvärgbjörk och i det långsträckta kärret väster om åsen finns ett av Smålands största bestånd av myrlilja.

Österut finns ett stort myrområde med kärr, fastmarksöar och den lilla Madsjön. I kärren växer främst blåtåtel, ett gräs som är vanligt i fuktig mark. I särskilt våta partier finns dytåg. Våtmarksslåtter var förr mycket vanlig i de här trakterna men idag håller kärren på att växa igen.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera fordon,
  2. tälta eller uppställa husvagn,
  3. uppgöra eld,
  4. anbringa störande anordning, till exempel tavla, plakat, affisch, inskrift och dylikt,
  5. skada vegetationen, till exempel genom uppgrävning av växter och blomplockning,
  6. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats, medförande av okopplad hund och dylikt,
  7. på störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1977
Areal: 334 ha
Karaktär: Rullstensås, barrblandskog, myr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg