Förarm

Färjansö

10 kilometer norr om Urshult i Tingsryds kommun och i nära anslutning till nationalpark Åsnen, ligger det 478 hektar stora naturreservatet Förarm, en ögrupp mitt i sjön Åsnen. Förutom stora naturvärden där skog, vatten och våtmarker blandas har reservatet även haft en drake som enligt sägnen ruvade på en dold skatt i en grotta på Risö.

Reservatet består av de större skogbevuxna öarna Förarm och Risö med omgivande del av sjön Åsnen och några mindre öar. Kring gårdarna på Förarm finns lövskogar med ek, lind, björk, lönn, ask och asp. Här kan du även hitta gläntor med hassel, fruktträd, hagtorn, olvon, nypon och en. På Förarms uddar och på Risö finns lövrik barrblandskog med många gamla tallar.

Naturreservatets vattenområden, öar, holmar, grunda vikar, strandlinjer, vassbälten och strandkärr är alla viktiga beståndsdelar för det fantastiska och rika fågellivet i området. I Åsnenområdet – som har stor betydelse för både häcknings-, rast- och övervintringsplats för många fågelarter – har du chans att få se bland annat havsörn, fiskgjuse, bivråk, lärkfalk, storskrake, skäggdopping, grågås, mindre hackspett och storlom.

Förarm – eller Fårarm som det benämns på moderna kartor – har en lång historia vad gäller bebyggelse. Här finns till och med spår av en stenåldersboplats och namnet Förarm syns i skriftliga dokument redan 1545. Under det senaste århundradet har det funnits två gårdar på ön och en stor del av Förarm har varit ängsmark men även använts för bete. Även Risö har använts för bete. I Åsnen fanns det väderkvarnar på de flesta öar med bofasta bönder så även Förarm har ståtat med en väderkvarn. Under fruktodlingens glansdagar i Urshultstrakten var ön till och med känd för en egen päronsort – Förarmsbergamott.. De sista permanent boende på Förarm flyttade i slutet av 1960-talet och sedan dess används husen som fritidshus.

Hela området har ett stort friluftsvärde.

Vad hände med draken då? Enligt sägnen, som återberättas av tidskriften De svenska landsmålen ock svenskt folkliv (1884), rodde Jaen på Förarm ut till Risö en eftermiddag. Med sig hade han silverkulor och sin bössa. På plats lyckades han överlista draken och besegrade den med tre silverkulor. Jaen hittade även skatten och blev därefter rik som ett troll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. (bär och matsvamp får plockas för husbehov)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg
 6. ta in eller framföra vattenskoter
 7. ankra eller förtöja husbåt
 8. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens tillstånd
 10. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 12. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018

Areal: 478 ha

Karaktär: Löv- och tallrik blandskog, sötvatten, ö

Kommun: Tingsryd

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss